Nyttig info

KILDESORTERING

Vi ønsker å bidra til et bedre miljø og Bara Eiendom tilstreber derfor høy grad av kildesortering.

I Kronstadparken tar vi imot følgende fraksjoner:

  • Papp
  • Papir
  • Plast
  • EE-Avfall
  • Lysstoffrør og sparepærer
  • Litiumbatterier (engangs)
  • Glass og metall
  • Matavfall
  • Isopor (unntatt Edv. Griegsvei 3c og Fabrikkgaten 6)
  • Restavfall

Øvrige fraksjoner, spesialavfall og privat avfall skal IKKE plasseres i våre miljøstasjoner, men leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon. Eventuell overtredelse vil bli belastet med gebyr på minimum kr. 2.000,-

NB! Fra 2023 er alle bedrifter gjennom nytt forskriftskrav pålagt å sortere ut plast- og matavfall fra blandet avfall (restavfall). Se mer info her:
Strengere krav til avfallssortering fra 1. januar 2023 (ragnsells.no)

For å finne din nærmeste miljøstasjon i Kronstdaprken, sjekk kartvisning under «finn frem» her i appen.

FEILSORTERING 

I alle våre miljøstasjoner finnes det sorteringsveiledning for hver enkelt fraksjon. Vi ber om at disse leses nøye og at sorteringen gjøres korrekt.

Eventuell feilsortering vil kunne bli belastet med gebyr.

Ta kontakt med drift@bara.no om du har spørsmål knyttet til kildesortering i ditt bygg. Du finner også masse nyttig informasjon i Ragn Sells sin sorteringsveiledning: http://www.ragnsells.no/kildesortering/

LEIETAKERS VEDLIKEHOLDSPLIKT

Leietakers vedlikeholdsplikt er regulert i leiekontrakten. Leietaker skal sørge for og bekoste innvendig vedlikehold av de leide lokaler, herunder også ut- og innvendig vedlikehold av inngangsdører samt innvendig vedlikehold av vinduer med omramming. Vedlikeholdsplikten omfatter reparasjon og periodisk vedlikehold av overflater såvel som tekniske installasjoner.

Leietakers arbeider skal foretas med vanlige vedlikeholdsintervaller og på en forskriftsmessig og håndverksmessig god måte. Manglende vedlikehold vil kunne medføre erstatningsansvar.

TIPS TIL RENHOLD OG VEDLIKEHOLD AV GULV

Bruk matte ved inngangsparti for å hindre fuktskader eller skade fra sand og grus. Beskyttelsesknotter under bord, stoler og annet inventar som kan skade gulvet er også å anbefale.

For at gulvet skal holde seg pent er det viktig å sørge for jevnlig og korrekt renhold av gulvet. Nedenfor følger vaskeanvisninger og behandlingsformer av ulike type gulv ved normal bruk. Oppgitte intervaller kan avvike avhengig av bruk og slitasje og vi anbefaler samarbeid med spesialist for å sikre riktig behandling av gulv i ditt leieareal.

PARKETT
Bruk egnet parkettsåpe og lite vann ved rengjøring. Parkett bør ikke vaskes med grønnsåpe. Oljet parkett rebehandles normalt 1-2 ganger i året med hardvoksolje. Det anbefales å bruke maskin. Lakket parkett relakkeres ved synlige skader og slitasje, normalt hvert 2.-4. år. Periodisk vedlikehold med polering gjøres normalt en gang i året. Denne behandlingen styrker lakken og gir parketten en renholdsvennlig overflate og pent utseende. Dersom parketten har skader i selve treverket må den slipes dersom mulig. Ta gjerne kontakt med en kyndig håndverker for råd og veiledning.

TEPPE
Bruk støvsuger regelmessig, helst daglig, men avhengig av bruk. Rensing av tepper bør normalt foretas en gang i året av fagkyndig. Ødelagte partier eller skadete fliser skal byttes ut.

LAMINAT
Denne type gulv er utsatt for fuktskader og all rengjøring bør derfor foregå med så lite vann som mulig. Dersom det brukes såpe skal denne være syntetisk. Grønnsåpe skal ikke benyttes. Laminatgulv kan verken slipes, repareres, lakkes eller oljes. Skadete partier må erstattes.

LINOLEUM
Bruk rengjøringsprodukter spesielt beregnet for linoleum. Bruk ikke alkaliske rengjøringsmidler som grønnsåpe og salmiakk da disse kan ødelegge linoleumens overflate. Gulvet skal normalt vokses hvert år for å beholde glans og slitestyrke.

VINYL
Rengjøres med støvsuger eller syntetisk såpe. Vær forsiktig med hva du bruker til flekkfjerning. Klorin, ammoniakk, aceton og lignende gir skjolder i belegget og kan i verste fall løse opp overflaten i belegget. For å opprettholde glansen i gulvet og opprettholde levetiden anbefales behandling med gulvpolish en gang i året.

FLISER
Jevnlig vask med vanlig vaskemiddel er normalt tilstrekkelig. Vær oppmerksom på at enkelte vaskemidler inneholder slipestoffer som kan matte overflaten på flisene. Fuger rengjøres med en skrubb, evt. med spesialvaskemiddel for fuger. Ved vanskelige flekker må gjerne spesialvaskemiddel for fliser benyttes. På uglasserte fliser, marmor og skifer må en bruke impregnering for at flisene skal holde seg fine.

LEIETAKERS OMBYGGING

All ombygging eller endring av leiearealet krever utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Ta derfor kontakt med vår markedsavdelingen for søknadskjema og nødvendige avklaringer før eventuelle arbeider påbegynnes.

Alle arbeider skal utføres av kvalifisert personell og på en god håndverksmessig måte. Arbeid utført av elektriker og rørlegger skal være pre- kvalifisert av Bara Eiendom. Når ombygging er foretatt, plikter leietaker å oversende byggeregnskap. Leietaker plikter videre å oppdatere FDV tegninger ved alle ombygginger og oversende disse til utleier snarest mulig.

Solavskjerming, radio- og TV-anlegg o.l. må ikke settes opp uten at utleier på forhånd skriftlig har godkjent utseende og plassering av disse.

LEIETAKERS SKILTING

Skilting/reklame utvendig og innvendig i byggene skal godkjennes av utleier før arbeidene igangsettes. Leietaker har i denne forbindelse ansvar for å fremlegge tegning/foto som viser ønsket plassering og omfang.  All skilting skal følge Bara Eiendoms overordnete retningslinjer for skilting, både hva gjelder plassering, utseende, størrelse o.l. Bruk av farge tillates ikke.

Kostnader forbundet med skilting/reklame, samt kostnader med demontering og reparasjon av eventuelt skader som følge av tiltaket, dekkes av leietaker. Utleier forbeholder seg retten til å fjerne eventuell urettmessig skilting for leietakers regning.